Sample

מורים כמנטורים

מורים כמנטורים

מורים כמנטורים

התכנית עוסקת בהגדרה והניהול יעדים אישיים של כל תלמידה ותלמיד בשלושה תחומים עיקריים:
התחום הלימודי, התחום החברתי, ותחום עניין אישי (כגון מחול, נגינה, ספורט, מדעים וכו')  
לצד הגדרת יעדים ומעקב בתחומים האישיים, השיח עוסק גם בראייה האישית של התלמיד את הכיתה כמסגרת חברתית, ולהגדיר את תרומתו לקידום הקבוצה, ולמשמעות אישית כחבר בקבוצה. 

רציונל חינוכי
הנחת היסוד היא שתפקיד המחנכים, להנחות את התלמידים למיצוי יכולותיהם ולהישגים אישיים. 
המחנכים, מנחים תהליך בעל מאפיינים אימוניים להגדרת היעדים, לגיבוש דרכי פעולה מתאימות להשגת היעדים, ובהמשך, מקיימים תהליכי רפלקציה לצורך מעקב אחרי ההתקדמות והפקת תובנות אישיות של התלמידים. 
ברמת התלמידים: תהליך זה מקדם ערכים וכישורים של אחריות אישית, מיצוי והישגיות, לצד פיתוח כישורים לניהול חיים חברתיים איכותיים ומסייעת להשתלבות חברתית בכיתה. 
ברמת המחנכים: תהליך זה בונה היכרות וקשר עמוק עם התלמידים, המהווה משאב גם להקשרים אחרים במערכת היחסים שבין המחנך לתלמיד; לדוגמה, התמודדות עם התנהגות לא רצויה או תפקוד לא מספק.
כמו-כן, קשרים אישיים אלו מקדמים את האפקטיביות של המחנכים להוביל תהליכים חברתיים בכיתה. 
ברמת ההורים: הקשר האישי שנוצר בין המחנכים לבין התלמידים והנושאים עצמם, בונים אמון וקשר טוב בין ההורים לבין המחנכים. 

עקרונות התכנית
יצירת מרחבי זמן מקום לניהול שיח אימוני של מחנכים עם התלמידים
גיבוש שיטה לתיעוד ומעקב אחרי התהליך האימוני שכל מחנכת עושה עם תלמידיה
גיבוש שיטה לשיתוף ההורים ביידוע ובתרומה אישית שלהם לתהליך.

מטרות התכנית
•    העצמת התלמידים בכישורים ובתהליכים למיצוי יכולות ולהישגים
•    חינוך ערכי ופיתוח כישורי חיים להשתלבות חברתית מיטבית
•    בניית קשר עמוק בין המחנכות לבין התלמידים
•    קידום הישגים והישגיות אישית 
•    קידום אקלים חברתי מיטבי
•    העצמת המחנכות וגיבוש תפיסת תפקיד בדגש על ראייה הוליסטית של התלמיד
•    בניית אמון וקידום שיתוף פעולה עם ההורים

מיומנויות חינוכית
•    מודל לשיחה אימונית להגדרת יעדים
•    מודל לרפלקציה מודרכת
•    עקרונות לתקשורת אפקטיבית עם הורים בסוגיות של הישגים ותפקוד תלמידים