Sample

מוגנות וגיבוש אורחות חיים

מוגנות וגיבוש אורחות חיים

מוגנות וגיבוש אורחות חיים

רציונל: במהותו, תקנון אורחות החיים הבית ספרי מהווה מסר ערכי של המערכת. בנוסף לכך, הוא משמש כלי יישומי להגדרת התנהגויות, נהלים ועקרונות פעולה במערכת. 
כדי לשרת את מטרות התקנון, חשוב להקפיד על מספר עקרונות, להלן:
1.    מבוא המגדיר את ערכי הליבה שמתוכם מוגדרים כללי ההתנהגות הנדרשים.
2.    מבנה היוצר זיקה ישירה בין הערכים לבין הכללים הנובעים מתוכם.
3.    מדרג להבחנה בין התנהגויות קיצון המאיימות על אושיות ביה"ס (כגון כללי מוגנות) לבין כללים הנחוצים ע"מ לקיים את מטרות ביה"ס (לימודית וחברתית) וליצור אקלים חינוכי מיטבי.
4.    הגדרות קונקרטיות לגבי התנהגויות (מותרות ואסורות), לצד תגובות להפרת התקנון. 
5.    נהלים לטיפול בהפרת הכללים (בהלימה לנדרש בכל רמה של מדרג) המביאים לידי ביטוי את הערכים החינוכיים ואת המחויבות החינוכית של ביה"ס בזיקה להתנהגות תלמידים.
6.    תהליך משותף היוצר הסכמות בקהילת ביה"ס (תלמידים – צוות חינוכי – הורים)