Sample

יצירת חזון

יצירת חזון

יצירת חזון

רציונל: חזון אפקטיבי (במובחן מחזון ייצוגי) מעלה לתודעה ומגדיר את מצב שיא ההצלחה המיוחל של ביה"ס בראייה מערכתית: נקודות המבט של ההנהלה, המורים, התלמידים, ההורים ואף הקהילה. התהליך השיתופי מיועד לכלול את כל קהילת ביה"ס (הנהלה-מורים-תלמידים-הורים-רשות).

חמשת השלבים ביצירת חזון ומימושו 

שלב א': גיבוש החותם האישי- בשלב זה יש חשיבות רבה לתהליך של חקירה אישית ולבירור עצמי עמוק של מערך הערכים והצרכים המנחים במערך הקשרים עם אנשים.

שלב ב': יצירת החזון הארגוני- החזון הארגוני מבטא תמונה שיש למנהיג ולחברי הארגון ביחס לארגון במיטבו. החזון הארגוני מביא לידי ביטוי את המאפיינים הייחודיים של הארגון ומבטא את הרצון המשותף של כל השותפים בארגון.

שלב ג': ניסוח ומיקוד של החזון- מתייחס לתהליך של הגדרה, מיקוד וניסוח הדברים.

שלב ד': הפיכת החזון למוחשי- בשלב זה מתבקשים לראות את החזון במונחי פעולה, כלומר: איך אפשר להפוך את הרעיון הבסיסי של החזון למוחשי. בשלב זה פועלים כדי להפוך את תמונת החזון למונחים התנהגותיים: איזו אווירה והתנהגויות רואים בהפיכת החזון למוחשי? מה מרגישים, חשים, מריחים, שומעים ורואים?

שלב ה': הטמעת החזון והפיכתו לממשי- בשלב זה נדרש המנהל/המנהיג להטמיע את הרעיון המרכזי ואת ביטוייו השונים למסגרת של תכנית פעולה.