Sample

הורים שותפים

 

מחקר שערך ארגון UNICEF בין מאות בתי ספר ברחבי העולם מגלה כי: "שותפות בין ההורים לסגל החינוכי, הנה אחד המאפיינים המרכזיים של מוסדות החינוך המוצלחים ביותר בעולם". באמצעות מודל "השותפות החינוכית"שפותח ב"חינוך לחיים", חיברנו בין הנהגות הורים לבין הנהלות בעשרות בתי ספר ויצרנו תודעה כי הורים הם משאב ולא מטרד ויש לראות בהם שותפים במלאכת החינוך.

מודל  "השותפות החינוכית" מבוסס על תפיסת עולם ותכנית פעולה, המעצבים את היחסים בין הגורמים המשמעותיים במרחב החינוך. התכנית מקדמת יחסים של אחריות משותפת, שיח חובות ושיח זכויות.

גילינו כי כאשר הארגון החינוכי רואה את ההורים כשותפים רצויים, טבעיים וחשובים לתהליך החינוכי ומציב את השותפות החינוכית כאינטרס וכערך, ה"שותפות החינוכית" יוצרת השפעה חיובית ומובהקת על הישגי התלמידים ועל ה Well-being שלהם. השותפות צריכה לבוא לידי ביטוי בכל מרכיבי תכנית העבודה הארגונית ובמקביל להופיע גם כיעד בפני עצמו, בתכנית המערכתית.