Sample


חינוך לחיים מקדמת Well-being - שְׁלוֹמוּת חינוכית

על ידי שיפור מיומנויות חשיבה, טיפוח כישורי תקשורת, שימוש מושכל ברשת

 ויצירת מודעות אישית וחברתית ברוח ה S.E.L 

 

בחרו אחת מתכניות הגפ"ן שלנו כדי לממש את ה Well-being החינוכי שלכם

 

שלומות - Well-being בחינוך (תכנית 12006 בגפ"ן) ארגז כלים מנטלי, רגשי וחברתי למיצוי יכולות אישיות.

חינוך לחיים ברשת (תכנית 11609 בגפ"ן) - מוגנות ברשת, מניעת פגיעות במרחב האינטרנטי ושימוש מושכל ברשתות חברתיות.

הברית החינוכית (תכנית 1333 בגפ"ן)יוצרים אמנה ושותפות חינוכית בין באי בית הספר- מורים, תלמידים והורים.

 


אילו מיומנויות וכישורים מבטיחים הצלחת ילדים במציאות משתנה?
 

כישורי ומיומנויות הליבה הם קבוצות של יכולות אינטלקטואליות, אישיות, חברתיות, תקשורתיות ורגשיות, שתלמידים זקוקים להן בכדי להתמודד כהלכה עם המציאות המשתנה ולהבטיח לעצמם חוסן ו Well-being (שלומות).
כישורי ומיומנויות הליבה כוללים בין היתר: חקר וסקרנות, אמפתיה והקשבה, חשיבה רפלקטיבית, מודעות וניהול עצמי, חשיבה יצירתית ופתרון בעיות, עבודת צוות, רגיעה, חשיבה ביקורתית, מודעות חברתית וסביבתית וקבלת החלטות מושכלת.

​​​​​​כדי למדוד באיזו מידה בתי ספר וקהילות עוסקים בשלומות (Well-being) ומטפחים כישורי ליבה, בנינו בשיתוף חברת "תמורות" (יועצים ארגוניים המתמחים במדידה והערכה בחברות וארגונים), שאלון/סקר מקיף, ייחודי וראשון מסוגו בישראל, המביא לידי ביטוי עמדות הורים, תלמידים וצוותים חינוכיים, ביחס למידת קיומם או היעדרם של מיומנויות הליבה ורמת השְׁלוֹמוּתwell-being במוסד החינוכי. המחקר שערכנו נבחן ע"י המדען הראשי במשרד החינוך והשאלון/סקר שבנינו אושר על ידו לשימוש במוסדות החינוך בישראל.

​​​​​​הלמידה מוטת העתיד מניחה כי עולם החינוך מושפע מהמציאות החברתית, הטכנולוגית, הכלכלית, הסביבתית והפוליטית, שבתוכה הוא פועל, ולכן מבקשת לעצב עתיד פדגוגי רצוי וישים, בהתייחס לאתגרים ולהזדמנויות ממגמות חדשניות.

למידה מוטת עתיד מדגישה עקרונות חינוך, שיש ליישם כבר בהווה, מתוך מבט הצופה קדימה אל העתיד. תפישת הלמידה מוטת העתיד נועדה לסייע למערכת החינוך להתמודד עם אתגר רלוונטיות החינוך במציאות משתנה המובילה לעתיד שונה ובלתי ידוע. היא מבוססת על עקרונות פדגוגיים מרכזיים המשפיעים על דרכי למידה, מיומנויות וכישורים נדרשים, לרבות הטמעת סביבות אירגוניות וטכנולוגיות מאפשרות.

​​​​​​יצירת השלומות (Well-being) מדגישה ראייה של כל בן אנוש כמערכת שלמה וכוללת, הפועלת למימוש פוטנציאל אישי, הגשמה וייעוד, תוך שמירה על יחסי גומלין עם בני אדם והטבע סביבנו.

העקרונות המרכזיים ליצירת שלומות, באים לידי ביטוי בטיפוח כישורים ומיומנויות בשלושה תחומים: חשיבה, תקשורת, תודעה אישית/חברתית. יישום שפת השלומות מתאפיין בתהליך שיתופי הכולל התנסויות, סדנאות והשתלמויות, בהם נוטלת חלק קהילת ביה"ס (תלמידים מורים והורים).

מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל נושא