Sample

ברית בין המיתרים

ברית בין המיתרים

ברית בין המיתרים

היחסים בין הורים ומורים מתאפיינים כיום במידה רבה של חוסר הבנה, באשר למסגרת ההתנהלות ו"גבולות הגזרה" של כל צד במרחב הבית ספרי. מעמד ההורים נקבע לא אחת, כחלק ממאבקי כוח ומשא ומתן בינם להנהלת ביה"ס. כינונה של "אמנה בית ספרית/ברית חינוכית" ע"י כל השותפים (מורים-הורים-תלמידים), מאפשרת לעגן ערכים משותפים וקווי פעולה מוסכמים, בדרך ליצירת אקלים מיטבי ועמידה ביעדים חינוכיים.

מטרות
·    רכישת כלים לניהול אפקטיבי של שיח בין מורים להורים.
·    הקניית מיומנות לרתימת הורים לתהליכי חשיבה ויוזמות בית ספריות.
·    העלאת מודעות המורים לצרכים, לדאגות ולנקודת המבט של הורים.
·    הבניית עקרונות למיסוד אמנה בית ספרית/כיתתית בין הורים למורים. 

נושאי הפעילות: 
·    חלוקת טריטוריות כמפתח לצמצום קונפליקטים.
·    הדרך לעורר הערכה, בטחון וכבוד הדדי. 
·    קשר דו סטרי מתמיד גם בעת קונפליקט.
·    איך הורים הופכים ממטרד למשאב.

שיטות הדרכה
·    דיון וניתוח 
·    תרגול בזוגות ובקבוצות
·    סימולציות ומשחקי תפקידים