Sample

Well - Being בחינוך

Well - Being בחינוך

Well - Being בחינוך

"חינוך לחיים" רואה ברשויות המקומיות כח מניע- "המבוגר האחראי", המעצב את פני החברה. אנו מאמינים שהבסיס לתפקוד מיטבי של מערכות בכלל ומוניציפליות בפרט, טמון בשיתוף פעולה ויצירת שפה מאחדת בדרך ליצירת Well-being. 

"Well-being בחינוך" הנה תכנית הוליסטית למנהיגות חינוכית ברשויות מקומיות, המבוססת על שפה מאחדת ורציפה מגיל הגן ועד התיכון, בדגש על המעברים בין מסגרות החינוך השונות. מטרת התכנית היא יצירת קהילה בה ילדים ומבוגרים מרגישים מוגנים, מקובלים ומוכלים, מקיימים תקשורת מבוססת אמון וחווים שייכות וגאוות יחידה.

תכנית "Well-being בחינוך", המבוססת על גישה קוהרנטית ומתמשכת בין מוסדות החינוך, יוצרת ברשות המקומית חוט שדרה אחד מרכזי, כולל ומוביל, המתבסס על מתודולוגיה ומודלים שפיתחנו יחד עם הארגון האירופאי ®Learning For Well Being. המודלים והתכניות שלנו מתמקדים ביצירת חיבורים בין צלעות המשולש: רשות מקומית - צוותים חינוכיים - הורים, במטרה לסייע לילדים (הנמצאים במרכז המשולש) למצות את כישוריהם ולהצליח בהתאם ליכולתם.

אנו מיישמים את תכנית "Well-being בחינוך" כתהליך מתמשך, בהתאם לצרכים והמאפיינים של הרשות המקומית. להלן השלבים המרכזיים בתהליך:
1.    הכשרת לבבות- 3 מפגשי למידה סדנאיים עבור כל אחת מהקבוצות השותפות (שדרת הניהול ברשות המקומית, צוותי ניהול בבתי הספר ובגנים, מנהיגות הורים בבתי הספר ובגנים). נושאים מרכזיים: מנהיגות, שפת Learning For Well-being, תקשורת מקרבת- "איכפתיה".
2.    הקמת צוות היגוי לניהול תהליך השינוי בו יהיו נציגים מהרשות המקומית, מצוותי החינוך במוסדות השונים, נציגות הורים ובבוא העת גם נציגי מועצות התלמידים.
3.    ביצוע הסקר החינוכי, ניתוח והסקת מסקנות.
4.    קביעת תכניות ההתערבות נדרשות בהתאם לתוצאות הסקר.
5.    יישום תכניות התערבות.
 

6. משוב ובקרה