Sample

סדנא להעצמה חברתית

סדנא להעצמה חברתית

סדנא להעצמה חברתית

מבוא
התכנית עוסקת בדינמיקה החברתית המתנהלת בכיתה. הנחת היסוד היא שהסוגיות החברתיות המעסיקות את התלמידים - מהוות חומר אותנטי רלוונטי, שיכול לשמש כיסוד מארגן לבניית קוד חברתי בכיתות, כמו גם להקנות ערכים וכישורי חיים חברתיים מתוך העיסוק בסוגיות האותנטיות האלה. 

מטרות התכנית
•    בניית תפיסה של אחריות כיתתית על איכות החיים החברתיים בכיתה.
•    בניית קוד אתי להתנהגות חברתית בכיתה. 
•    גיבוש סט ערכים וכישורי חיים חברתיים, ומתוכם "שפה" משותפת לעיסוק בסוגיות חברתיות בכיתה. 
•    פתיחת מרחב לקולות השונים בכיתה, גם לאלה המוצנעים בדרך כלל כמו-גם הקולות הפגועים. 
•    יצירת אמפתיה בכיתה ופיתוח עמדה של הכרה בשונות.
•    הקניית כלים למחנכת לשמש כמנחת שיח חברתי כיתתי - בדרך של העצמה קבוצתית.

השיטה והרציונל 
התכנית מתבצעת באמצעות סדנה בכיתה, שמונחית תוך שיתוף פעולה בין המנחה לבין מחנכת הכיתה. המנחה, מנהל את המשחקים והמתודות השונות והמחנכת מנהלת בשיתוף המנחה את השיח הכיתתי. 
התהליך מתחיל במיפוי האתגרים החברתיים. תהליך זה נעשה באמצעות מספר מתודות פשוטות, המאפשרות לתלמידים למפות את האתגרים לשיפור באיכות החיים החברתיים בכיתה.
בהמשך, המנחה מתאים משחקים המזמנים לקבוצה אתגרים חברתיים בהתאם לסוג האתגרים שהם ממפים. לדוגמה, שיתוף פעולה, רגישות להימנע מפגיעה בחבר, וכד'. בסוף כל משחק נערך תהליך רפלקציה מונחית, תוך קישור בין התופעות שמתרחשות במשחק לבין תופעות חברתיות דומות המתרחשות בחיים עצמם, מחוץ למרחב הבטוח של הסדנה. בעקבות תהליך הרפלקציה מקיימים סיעור מוחות בקבוצה, ומתוכו מגבשים דרכי פעולה לטפול במצבים האלה. את הפתרונות מתרגמים לערכים חברתיים ולתרגול כישורי תקשורת מתאימים. 
תוך כדי הסדנה נבנה קוד חברתי הכולל מספר נושאים כלליים, כגון: "חוק הדי" – העוסק בקשב לאותות מצוקה או אי נעימות; "לא משאירים חבר בודד" – העוסק במחויבות ובסולידריות חברתית; "הוגנות והזדמנות שוויונית" – העוסק בתהליכים לקבלת החלטות כיתתיות ועוד. לצד עקרונות כלליים אלו, מזמנת הסדנה גם עיסוק בסוגיות ייחודיות של כל כיתה, בהתאם לחומר העולה מהתלמידים, לדוגמה, שיתוף חברים בפעילויות אחה"צ או סופשבוע, אופן חגיגת והזמנת חברים לימי הולדת ועוד. 

היקף התכנית
התכנית כוללת 12 שעות סדנה בכל כיתה, שיכולות להתחלק לשלוש יחידות בנות 4 שעות בכל יום סדנה. ניתן לקיים את הסדנה ברצף של שלושה ימים מרוכזים, או לחלק לימים שונים בפרק זמן של עד שבועיים. 
לאחר סיום שלושת ימי הסדנה, מחנכת הכיתה אמורה לעשות שימוש ספונטני בקוד החברתי שגובש כדרך לניהול שיח סביב סוגיות חברתיות שעולות. כמו-כן, אחת לחודש, לקיים סדנה (שעה עד שעתיים) למיפוי מצב חברתי ולריענון הקוד החברתי.