Sample

למידה חברתית - רגשית

למידה חברתית - רגשית

למידה חברתית - רגשית

למידה חברתית ורגשית- SEL, מוגדרת כתהליך בו נרכשות יכולות ליבה שמאפשרות זיהוי וניהול רגשות, הצבת והשגת יעדים חיוביים, הערכת נקודת מבטו של האחר, כינון ושימור יחסים חיוביים, קבלת החלטות אחראית, ופתרון בונה לבעיות בינאישיות.

המטרות קצרות-הטווח של תכניות למידה חברתית-רגשית, הן לטפח מיומנויות בחמישה תחומים הקשורים אחד לשני: מודעות-עצמית, ניהול-עצמי, מודעות חברתית, מיומנויות קשרים, וקבלת החלטות אחראית.

 תכניות למידה חברתית-רגשית משלבות שתי אסטרטגיות חינוכיות:

1) הוראה של עיבוד, אינטגרציה ויישום סלקטיבי של מיומנויות חברתיות-רגשיות על בסיס המותאם להתפתחות, לקונטקסט ולתרבות.

2) טיפוח חברתי רגשי דרך יצירת אקלים בטוח ואכפתי המשלב משפחה, וחברים. כאן מפותחות גם יכולות ניהול כיתה ויצירת קהילה בית ספרית דרך פעילויות שונות.

מחקרים מלמדים כי "תכניות למידה חברתית-רגשית" משפיעות באופן חיובי על יכולות הקשורות בגישה לעצמי, לאחר ולבית הספר. הם גם שיפרו את מעורבותם החברתית של תלמידים, הפחיתו הפנמה של בעיות ושיפרו יכולות אקדמיות וציונים.