Sample

הברית החינוכית

הברית החינוכית: תלמידים-מורים-הורים
מספר תוכנית במערכת הגפ"ן: 1333

יוצרים אמנה- שותפות חינוכית עם הורים וקהילה 
הברית החינוכית היא מודל שפותח ב"חינוך לחיים" ליצירת אקלים חינוכי מיטבי ואמנה בין באי ביה"ס, בה מעוגנים ערכים משותפים, התנהגויות וקווי פעולה מוסכמים. כינון האמנה מעוגן בהנחת היסוד כי כל קהילה בית ספרית (הורים, צוות חינוכי ותלמידים) היא ייחודית ולכן עליה להגדיר בעצמה מהם הצרכים הייחודיים של קהילת ביה"ס.

תהליך גיבוש ברית חינוכית נועד להשיג מספר מטרות קהילתיות

1. יצירת אחריות חברתית-קהילתית משותפת של ההורים, הצוות החינוכי והתלמידים.

2. מיסוד שיתופי פעולה ותקשורת מיטבית בין כל באי ביה"ס.

3. גיבוש הסדרים ונהלים בי"ס לצורך שמירת המוגנות וה- well being של תלמידים, מורים והורים, לרבות הבניית מתווה למצבי אי - בהירות או סכסוכים במערכת היחסים.

4. קידום הגיבוש הבית ספרי, הסולידריות החברתית, אקלים בית ספרי מיטבי ופיתוח גאווה מקומית של השתייכות לבי"ס.

"רק קהילה חזקה הנוטלת אחריות ונכונה לאתגרים, יכולה להגדיר חזון ולהוביל דרך."

חינוך לחיים

שחם 32 פתח תקווה

טלפון

050-7333589

דוא"ל

office@efl.co.il