Sample

מוגנות ברשת

"חינוך לחיים" מובילה באילת תכנית להגברת מוגנות ברשת של ילדים ובני נוער

בימים אלה פועלת בעיר אילת תכנית להגברת המוגנות של ילדים ובני נוער ברשת ולעידוד שימוש מושכל במרחב הדיגיטלי. 

התכנית נולדה במשרדו של ראש העיר היוצא וחבר הכנסת בהווה- מאיר יצחק הלוי, שהוביל ועדה בנושא הנ"ל במסגרת מרכז השלטון המקומי. התכנית מקודמת כיום ע"י ראש העיר אלי לנקרי ומינהל שח"ק בעיר בראשתו של ד"ר דרורי גניאל.
נבחרנו ללוות את התוכנית, בעקבות ניסיוננו הרב בהובלת תהליכי שינוי ברשויות מקומיות והיכרותם של צוות מומחי התוכן שלנו עם תחום המוגנות ברשת ועם תכניות יעילות שהצליחו במדינות שונות בעולם.

התכנית הנה תכנית הוליסטית, אשר נועדה לייצר מעטפת תודעתית של תכנים ופעילויות עבור ילדים ובני נוער לאורך כל היום: החל מבית הספר בשעות הבוקר, דרך תנועות הנוער והחוגים אחר הצהרים וכלה בביתם של הילדים בשעות הערב, בשיח עם הוריהם. 

התכנית פועלת לצמצום הפער הדיגיטלי בין מבוגרים לילדים ובני נוער, הרחבת המודעות והידע של תלמידים, מורים, גורמי טיפול והורים, לנושא המוגנות במרחב הדיגיטלי, הפחתת מצבי סיכון ופגיעה ברשת, מתן מידע וכלים להתנהלות מושכלת ברשת, הכרת החוק ושמירתו, יצירת מנהיגות אקטיבית של בני נוער וצמצום תופעת ה"צופים מהצד", הגברת מעורבות הורים בזירות הרשת של ילדיהם.

גיבשנו עבור בתי הספר מתווה של 20 מערכי שיעור, הכולל את כל הנושאים המרכזים להתמודדות עם נושא השימוש המושכל במרחב הדיגיטלי ומוגנות ילדים ובני נוער ברשת. את התכנים המקצועיים אנו מעבירים לתלמידים, מורים והורים ולצידנו גם מנחים מהחינוך הבלתי פורמלי ושוטרים ממערך ההדרכה של תחנת המשטרה באילת.

במסגרת התכנית ינסחו מסגרות הלימוד אמנות בי"ס להתנהלות ברשת ובהמשך תיכתב גם אמנה עירונית כוללת. לאורך התוכנית כולה יפעלו אמצעי בקרה, מדידה והערכה, לרבות שאלון ייעודי לבחינת עמדות, הורים ותלמידים בתחילת התהליך, באמצעו ובסופו.

מוגנות ברשת