Sample

מוסדות חינוך

אורחות חיים מיטביים בבית הספר, הם משאת נפשם של צוותי הוראה והורים. אכן, תודעה חשובה לראשיתו של כל תהליך מתמשך, אך את עיקר המאמצים יש למקד בהקניית מיומנויות וכלים שהוכחו כאפקטיביים גם במחקר אקדמי, אותו הובלנו יחד עם היחידה לסימולציה בחינוך (הל"ב) באוניברסיטת בר אילן. התהליך שאנו מציעים נועד להנחיל לביה"ס תרבות ארגונית בריאה, תרבות חינוכית מתמירה ובעיקר מיומנויות חינוכיות ברבדים עמוקים בקרב המורים. 

אנו מאמינים שהבסיס לתפקוד מיטבי של מערכות בכלל ומוסדות חינוך בפרט, טמון בשיתוף פעולה ויצירת שפה משותפת, המאפשרים מימוש פוטנציאל ויצירת Well-being. אנו יוצרים חיבור בין צלעות המשולש: צוותים חינוכיים - תלמידים - הורים, במטרה לסייע לילדים (הנמצאים במרכז המשולש) למצות את כישוריהם ולהצליח בהתאם ליכולתם. אנו מתאימים "חליפת חייט" של תכניות התערבות, בהתאם לצרכים השונים שעולים בסקר הייחודי שפיתחנו לבחינת מדד ה Well-being בקהילה החינוכית. חינוך לחיים מעמידה לרשותכם ידע וניסיון שנצבר קרוב לשני עשורים ואנשי מקצוע בעלי ניסיון מוכח בניהול ופיקוח במוסדות חינוך, מומחים בייעוץ ארגוני, מיומנויות תקשורת וניהול שינוי.

מנהלים ומורים יודעים איזו שפה אמורה להיות שגורה בפיהם של כל באי בית הספר ומה אמור להיות האני מאמין הקולקטיבי. אך לא די בחזון וברצונות. כל צוות ביה"ס, לרבות השומר בכניסה, צוות ההוראה והמינהלה צריכים להאמין בחזון ולשאוף אליו. מנהלים חייבים לייצר שיח ארגוני בהלימה לחזון, לסחוף את הצוות ולהביא לידי כך שתהיה תמיכה מערכתית ברעיון. יתרה מכך, ללא הבנייה ופיתוח של תפיסת תפקיד מתאימה הלכה למעשה' לא יתקיים שינוי אמיתי! גם כאשר המורים מאמינים בחזון של המנהלים, רובם יתקשו לאמץ תפיסת תפקיד חדשה ולפעול על פיה, מבלי שזו הופכת להיות דרך מחשבה חדשה שהם מסגלים, בהתאם לשפה הבית ספרית החדשה.

היועצים לפיתוח ארגוני בחינוך לחיים, הם "סוכנים של שינוי" המסייעים להוביל שינויים בהתאם לאג'נדה של הארגון. היועצים מלווים את התהליך לאורך זמן, מסייעים להגדיר נהלים ודרכי פעולה מובנות וברורות, החל מרמת הנוהל "מה עושים" דרך רמת הטופס, ועד לרמת התיעוד והמעקב לצורך מיפוי וניהול שוטפים.

אם כן, להגדיר אג'נדה זה חשוב, אך לבסס מבנים ניהוליים תומכים ולהטמיע את השפה, זו חובה! דהיינו, בעלי תפקידים מגויסים, מאומנים, ובעיקר מאמינים ושותפים אמיתיים. שגרת עבודה של צוות ניהול היא הכרח, כדי למנף את האג'נדה הלכה למעשה, ולהתאים את דרכי המדידה והערכה לאג'נדה הזאת.

כפי שגילינו בספר "הנסיך הקטן": אם אתה רוצה ללמד אנשים לבנות ספינה - אל תגייס את האנשים לאסוף עצים, ואל תחלק ביניהם את העבודה ותיתן פקודות. במקום זאת, למד אותם קודם כל להשתוקק לים הרחב והאין סופי.

זכרו! רק קהילה בית ספרית חזקה הנוטלת אחריות ונכונה לאתגרים, יכולה להגדיר חזון ולהוביל דרך.