Sample

שאלון Well-being


האם אתם יודעים מהו מדד ה well-being בעיר / במועצה / בביה"ס / בארגון שלכם?

מקבלי החלטות (ראשי רשויות ומנהלי מוסדות) נתקלים בקושי לדעת באופן מדויק ובזמן אמת, מהי תמונת המצב החברתית- חינוכית- קהילתית בארגון עליו הם מופקדים. סקרים של מכוני מחקר או מיצ"בים של משרד החינוך, לא תמיד מציירים תמונה מצב כוללת ועדכנית. בשנים האחרונות שקדנו על פיתוח סקר מקיף, ייחודי וראשון מסוגו, המביא לידי ביטוי עמדות הורים, תלמידים וצוותים חינוכיים ביחס לרמת ה well-being בקהילה/בארגון. 

אז מהו אותו Well-being?

Well-being משקף הוויה (מציאות) בה מתקיימת חווית קיום מיטבי בהיבטים פיזיים, מנטליים, חברתיים ורגשיים. ההיבטים הללו מתאפיינים בסביבה בטוחה, מוגנת ומכילה, במנהיגות אחראית, בתקשורת ויחסים מבוססי אמון ותחושת שייכות קהילתית.

הסקר שלנו בוחן את מדד ה Well-being ומצביע על נקודות החוזק ועל התחומים בהם נדרשים שיפור ושינוי. תוצאות הסקר מועברות למקבלי ההחלטות תוך ימים ספורים ומהוות בסיס לתכניות התערבות שאנו מובילים ליצירת מוגנות, תקשורת מקרבת, מנהיגות, העצמה וגאוות יחידה.  

הסקר ידידותי ומותאם לתלמידים מכיתות ד' ואילך ומציג מצבים המוכרים לילדים מחיי היום יום. השאלון בוחן גם עמדות צוותי חינוך והוא הראשון מסוגו המתחשב בעמדות ההורים ורואה בהם שותפים טבעיים להשלמת תמונת ה Well-being הכוללת.

שאלה לדוגמא: 

תלמידים: כל ילד הוא שונה ומיוחד בדרך בה הוא לומד, מתקשר ופועל וכך גם אתה, האם אתה מרגיש שמקבלים אותך כמו שאתה?

מורים: כל אחד מאיתנו שונה ומיוחד בדרך בה הוא פועל, לומד, מתקשר ומתפתח. האם אתה מרגיש שצוות ביה"ס מקבל אותך כפי שאתה?

הורים: כולנו מודעים לחשיבות קבלת השונות והייחודיות של כל אחד, באיזו מידה מתקיים בביתכם שיח סביב הנושא הזה?