Sample

L4WB

קצת על ארגון Learning For Well-being (ובקיצור L4WB)

עמותת "חינוך לחיים" שואבת השראה ומפתחת תכנים ומיומנויות יחד עם ארגון Learning for Well-being. למעשה, L4WB היא קהילת אנשים וארגונים באירופה, שחברו יחד כדי לממש חזון משותף. הארגון מקדם חזון שבו כל אחד מאיתנו יכול להיות חלק מפעילות הוליסטית ומערכתית, המאפשרת לנו להעשיר את התכונות הייחודיות שלנו ולחוות את העולם המשותף שלנו, ברמה אישית או קולקטיבית.

הגדרת Well-being
Well-being משקף הוויה (מציאות) בה מתקיימת חווית קיום מיטבי בהיבטים פיזיים, מנטליים, חברתיים ורגשיים. ההיבטים הללו מתאפיינים בסביבה בטוחה, מוגנת ומכילה, במנהיגות אחראית, בתקשורת ויחסים מבוססי אמון ותחושת שייכות קהילתית.

העניין שלנו ב Well-being מתייחס לראיית כל בן אנוש כמערכת שלמה וכוללת, הפועלת למימוש פוטנציאל אישי, הגשמה וייעוד, תוך שמירה על יחסי גומלין עם בני אדם והטבע סביבנו. 

עקרונות מנחים לקיום Well-being

 1. הוליסטיות: ראיית ה"שלם" ויצירת מרחבי פעולה להתפתחות פיזית, רגשית, שכלית, ורוחנית.
 2. תכלית: חשיפה של פוטנציאל ייחודי באנשים ובקהילות ויצירת משמעות בכל פעילות.
 3. שונות וייחודיות: הכרה בייחודיות פרטים וקהילות. הבחנה והתחשבות בדרכים השונות בהן ילדים לומדים, מתקשרים ומתפתחים.
 4. תקשורת ויחסים: הדגשת איכות היחסים, תוך ראיית האחר כשותף ראוי ושווה ערך.
 5. מעורבות והשתתפות: עידוד שותפים שונים לקחת חלק בהחלטות העשויות להשפיע עליהם.
 6. מערכות משתלבות : הכרה במגוון מערכות כתלויות משפיעות ומשלימות זו את זו.
 7. משוב: יצירת תנאים למדידה והערכה של תהליכים המקדמים Well being

מיומנויות ויכולות ליבה

 1. רגיעה: רגיעה והַרפָּיָה בממדים פיזיים, רגשיים, שכליים, ורוחניים.
 2. הבחנה: התבוננות בנו ובאחר.
 3. רפלקציה: הרהור, מבט לאחור ומתן משוב לעצמי ולאחר.
 4. הקשבה: חיבור למילים, צלילים וקולות במרחב הפנימי שלי ושל זולתי.
 5. סקרנות: עידוד שאילת שאלות ליצירת הבנה והעמקה בהתנסויות/חוויות.
 6. אמפתיה: מכוונות למחשבות, רגשות וחוויות של האחר.
 7. הקול הפנימי: הכרה ושימוש בצורות שונות של הבנה כגון אינטואיציה, דמיון.
 8. פיתוח חושי: הרחבת וגירוי היכולות של חמשת החושים שלנו.
 9. דפוסי פעולה: הכרה בתלות ההדדית וביחסים שבין החלקים לשלם.